Shirabyoshi

Price upon enquiry

Sosui- 1907-1972

So School- Scene from No play, "Shirabyoshi"